Back To Top

MTÜ Haapsalu Jahtklubi põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Haapsalu Jahtklubi (edaspidi – Klubi).
Klubi asukohaks on Haapsalu linn, Lääne maakond.
Klubi juhindub oma tegevuses Mittetulundusühingute seadusest (edaspidi – MTÜS), teistest Eesti Vabariigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
Klubi on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ja heategevuslik ühendus, mille põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ja oma liikmetele vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.
Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole klubi eesmärk ega põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Tulu liikmete vahel ei jaotata, rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma liikmetele ei anta.
Klubil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
Klubi on asutatud 16. novembril 1994.a. Haapsalus määramata tähtajaks.

2. KLUBI  EESMÄRGID

Klubi tegevuse eesmärkideks on klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, purjetamise, jääpurjetamise ja vee-motospordi viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini ning oma liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine.

3. KLUBI  LIIKMED

Klubi liikmeks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnustavad käesolevas põhikirjas sätestatud Klubi põhieesmärki ja vastavad Klubi põhikirja nõuetele.
Auliikmeks võib valida isikuid, kellel on erilised teened Klubi ees ja kellele Klubi osutab erilist austust. Auliikmel on kõik klubi liikme õigused. Auliige ei ole kohustatud tasuma liikmemaksu. Noorliikmeks võivad olla kuni 18-aastased isikud. Klubi noorliikmel on kõik Klubi liikme õigused ja kohustused, välja arvatud hääletamise õigus Klubi üldkoosolekul otsuste vastuvõtmisel. Juhatus korraldab klubi liikmete arvestust ning määrab liikmemaksu suuruse.

Liikmeks vastuvõtmine

Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab taotleja avalduse alusel juhatus. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Auliikme vastuvõtmise toimub Klubi üldkoosoleku otsusega. Noorliikmeks vastuvõtmise otsustab vanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel juhatus. Liikmelisust Klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral tema liikmelisus Klubis lõpeb.

Liikmest lahkumine või väljaarvamine

Klubi liikmel on igal ajal õigus avalduse alusel Klubist välja astuda, teatades sellest kirjaliku avaldusega Klubi juhatusele. Liikme võib Klubist välja arvata juhatuse otsusega põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras, sealhulgas, kuid mitte ainult :
– kui Liige ei ole tasunud juhatuse poolt määratud ajaks Klubi liikmemaksu;
– kui Liige ei ole mõjuva põhjuseta osalenud või olnud esindatud kahel üldkoosolekul järjest;
– põhikirjas sätestatust sõltumata võib Liikme välja arvata põhikirjasätete täitmata jätmise või Klubi olulisel määral kahjustamise tõttu.
Liige võib nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Isikul, kelle liikmelisus Klubis on lõppenud, ei ole õigusi Klubi varale. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema Klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.
Klubi liikme põhjendatud taotlusel või juhatuse enda algatusel on juhatusel õigus klubi liiget vabastada liikmemaksu tasumisest.

Liikmete õigused ja kohustused

Liikmel on õigus:
a)   valida ja olla valitud valitavatesse Klubi organitesse;

b)   teha järelepärimisi juhatusele ja üldkoosolekule ning saada infot Klubi tegevuse kohta;

c)   teha ettepanekuid Klubi töö parandamiseks ning nõuda oma ettepanekute läbiarutamist Klubi organites.

Liige on kohustatud:
a)   täitma põhikirja sätteid ja juhtorganite otsuseid;

b)   osalema Klubi töös parimal viisil;

c)   hoiduma avaldustest ja tegudest, mis kahjustavad Klubi ja/või tema liikmete mainet.

4. JUHTIMINE JA KONTROLL

Üldkoosolek

Klubi kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekus võivad osaleda kõik Klubi liikmed, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Klubi juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
a)     põhikirja muutmine;

b)     eesmärgi muutmine;

c)     juhatuse liikmete määramine;

d)     juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;

e)     muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas majandusaasta aruande kinnitamiseks. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Klubi liikmetest. Kui juhatus ei kutsu erakorralist üldkoosolekut nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab lihtkirjalikult ette teatama vähemalt kaks korda – kümme ja seitse päeva enne koosoleku toimumise päeva. Kirjalik teade saadetakse paberkandjal liikmete nimekirja märgitud elukoha aadressile või elektrooniliselt liikmete nimekirja märgitud e-posti aadressile.
Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole Klubi liikmetest.
Kui üldkoosolekul ei ole kvoorumit, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik liikmed.
Klubi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Klubi liikmete nõusolek. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Klubi liikmed.
Igal Klubi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui Klubi  otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist. Klubi liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.
Klubi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Klubi majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel. Klubi liige, kes on ka juhatuse või muu organi liige, ei või hääletada Klubi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Käesolevas lõikes nimetatud Klubi liikmete hääli ei arvestata esindatuse määramisel.
Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest. Põhikirjamuudatuse registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsus ja põhikirja uus tekst, millele kirjutab alla vähemalt üks juhatuse liikmetest.
Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.  Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud Klubi kõik liikmed.
Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada Klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine Klubi liige.
Kohus võib Klubi liikme või juhatuse liikme avalduse alusel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse, kui avaldus on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

Juhatus

Klubil peab olema juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek, samuti eraldi kommodoori. Juhatusel võib koos kommodooriga olla kolm (3) kuni seitse (7) liiget.
Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik. Vähemalt pooled juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis. Klubi võivad esindada kõik juhatuse liikmed ainuisikuliselt. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kolm (3) aastat.
Juhatuse õigust esindada Klubi võib piirata üldkoosoleku otsusega. Esindusõiguse piiramine ei kehti kolmandate isikute suhtes.
Juhatus võib Klubi kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel. Nimetatud piirang kehtib kolmandate isikute suhtes.
Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Klubi juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ette nähtud üldkoosoleku otsusega.
Juhatus peab andma Klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Kui juhatus koosneb mitmest liikmest, on juhatuse otsuse vastuvõtmiseks nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist Klubi poolt.
Mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige juhatuse liikme ajutine või kestev võimetus täita oma kohustusi, võib kohus huvitatud isiku nõudel määrata väljalangenud juhatuse liikme asemele uue liikme. Kohtu määratud juhatuse liikme volitused kestavad uue juhatuse liikme määramiseni üldkoosoleku poolt.
Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Liidule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
Juhatuse, samuti muu organi liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitanud süüliselt kahju Klubi võlausaldajatele, vastutavad võlausaldajate ees solidaarselt Klubiga. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

Kommodoor

Kommodoor on juhatuse esimees ja ühtlasi Klubi esindaja, kes võib kõigis küsimustes esindada Klubi ainuisikuliselt. Kommodoori otsuseid saab tühistada juhatus konsensuse alusel ja üldkoosolek. Kommodoor valitakse Klubi liikmete hulgast üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Kommodoor korraldab juhatuse tööd, sõlmib Klubi nimel lepinguid ning arendab muud Klubi huvidest lähtuvat tegevust. Kommodoori staatuse, atribuutika, tseremoniaalsuse ja tegutsemise täpsema korra võib kehtestada üldkoosolek.

Järelevalve

Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
Revidendid või audiitorid koostavad revisjoni või audiitorkontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.
Juhatus korraldab Klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kui Klubil on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruannetele lisama audiitori järeldusotsuse või revisjonikomisjoni arvamuse. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

5. LÕPETAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE; ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

Klubi ümberkujundamine, ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimuvad MTÜS ja teistes Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel ja korras.
Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist antakse allesjäänud vara tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Klubi põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 16. novembril 1994. a. Haapsalus

Põhikirja muudatused on vastu võetud klubi üldkoosolekutel 3. veebruaril 1999. a. ja 30. mail 2008. a. ja 16.03.2012 Haapsalus.